Privacyverklaring

Plant Assurantie Adviesburo verwerkt persoonsgegevens om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Wij gaan met uw persoonsgegevens om op een manier die in overeenstemming is met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht is geworden. 
In deze privacyverklaring kunt u nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.
 
De privacyverklaring omvat informatie over:
  1. het doel van de gegevensverwerking
  2. de marketingactiviteiten
  3. het beveiligingsniveau
  4. de rechten van betrokkenen
  5. bewaartermijn
  6. onze contactgegevens
1. Doel van de gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door Plant Assurantie Adviesburo verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Deze overeenkomsten hebben met name betrekking op het adviseren en bemiddelen van verzekeringen en hypotheken. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze dienstverlening te optimaliseren en de relatie met u te versterken.
 
2. Marketingactiviteiten
Plant Assurantie Adviesburo heeft de website www.plantassurantie.nl. Wij houden gegevens bij van iedereen die deze website bezoekt. Deze gegevens zijn: het IP-adres (een uniek nummer van uw computer, vergelijkbaar met uw telefoonnummer), het tijdstip van bezoek en de gegevens die de browser van de websitebezoeker meestuurt (cookies). Die gegevens kunnen wij gebruiken om te zien of de website goed functioneert. Wij maken die gegevens zo veel mogelijk anoniem. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor een betere dienstverlening.  
 
3. Beveiligingsniveau
Plant Assurantie Adviesburo beschermt de gegevens die wij verwerken met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door firewalls, encryptie van gegevens en fysieke en administratieve controles voor toegang tot de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.
 
4. Rechten van betrokkenen
Indien u een relatie met ons kantoor heeft, kunt u een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) indienen om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien uit het overzicht blijkt dat de gegevens die wij van u verwerken feitelijke onjuistheden bevatten, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Als u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Wij zullen u dan niet meer - tenzij op uw nadrukkelijke verzoek - benaderen met die informatie. Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens, laat het ons dan weten. Mocht u vervolgens niet tevreden zijn met de opvolging van uw vraag of klacht, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 
5. Bewaartermijn persoonsgegevens
Plant Assurantie Adviesburo bewaart persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.
 
6. Contactgegevens
Heeft u vragen over de manier waarop wij gegevens verwerken in het algemeen of over de specifieke manier waarop uw gegevens zijn verwerkt, dan kunt u ons bereiken via:
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. U vindt op onze website www.plantassurantie.nl steeds onze actuele en geldende privacyverklaring.